שלום אורח | כניסה | הרשמה
נבחנים | בודקי בחינות | אדמין | צור קשר

תורת המשק והסחר

1. הארגון הפנימי של הפירמה

 רשויות הפירמה:

1.1  הרשות הקובעת: ההנהלה ותפקידיה.

1.2  הרשות המבצעת: מחלקות הייצור והשירותים ותפקידיהם.

1.3  הרשות המפקחת: המבדק הפנימי ומחלקות הביקורת הפנימית.

       ביקורת מערכות ממוחשבות בקורת חיצונית בפירמה.

2. צורת התארגנות בין פירמות שונות

2.1  מונופול, דואופול ואוליגופול לעומת שוק משוכלל.

2.2  קרטל, הסדר כובל.

2.3  טרסט.

2.4  סינדיקט.

2.5  חברה מחזיקה (חברת אם), חברת בת וחברה קשורה.

3. שיטות שכר

3.1  עקרונותיה של שיטת שכר טובה.

3.2  תשלום שכר לפי זמן עבודה או לפי תפוקות.

3.3  שכר עידוד:קביעת נורמות ותשלום פרמיות. שיטות שונות.

       לחישוב הפרמיות:שיטת טיילור, רואו, הלסי ואחוז כנגד אחוז שיטת הפרמיות

       הקבוצתית. שכר מינימום. השתתפות העובדים ברווחים ובהנהלת הפירמות.

3.4  מהות ההסכמים הקיבוציים.

3.5  בוררות כאמצעי לפתרון סכסוכים בין העובדים למעבידים.

3.6  הטבות ותנאים סוציאליים כחלק מתנאי השכר לעובדים. קופות גמל ביטוח

       מנהלים והפרשות המעבידים לקופות אלו.

4. מימון פעולותיה של הפירמה

4.1  הון עצמי והון זר.

4.2  הון קבוע והון חוזר

4.3  התחייבות לזמן ארוך, לזמן בינוני ולזמן קצר צורות אשראי שונות.

       בטחונות לאשראי לסוגיהם.

4.4  דיבידנדים על הון עצמי וריבית על הון זר.

4.5  מקומם של הבנקים במימון פעולות הפירמה. סוגי הבנקים, ותפקידיהם.

       המסלקה. בנק ישראל ותפקידיו.

4.6  אמצעי תשלום לסוגיהם:מזומן, המחאות שוטפות ודחויות,

       שטרי חוב ושטרי חליפין, חליפין של סחורות ושירותים (ברטר).

4.7  הבורסה לניירות ערך כמכשיר לגיוס הון לעסק מבנה שוק ההון בישראל.

4.8  חשיבותה של הנזילות הפנימית בפירמה.השפעת הנזילות על רווחיות העסק.

4.9  הרשות לניירות ערך כגורם מפקח על פעילות משקית.

5. סחר 

5.1   סחר ומסחר – מהם?

5.2   ההתמחות כבסיס לקיומו של המסחר.

5.3   שיטת המסחר בתקופה הישנה:חליפין של סחורות ושירותים (ברטר).

5.4   ההתמחות בהתרחבותה והכנסת המטבע כאמצעי תשלום:יסוד המסחר

        בתקופה החדשה.

5.5   סחר פנים וסחר חוץ.

5.6   יבוא ויצוא. מחירים מקובלים במסחר בינלאומי, כגון:פו"ב, סיפ וכו',

        אשראי תעודות, תעבורה יבשתית, ימית ואווירית.

5.7   צינורות השיווק:יצרן, סיטונאי, קמעונאי, רשתות שיווק קמאונאיות, משגור,

        מכירה באמצעות סוכנים או סניפים, בורסות, מכרזים, מכירה דרך הדואר

        וכו'.

5.8   איחסון סחורות, מטרת האיחסון, מחסני ערובה.

5.9   מסמכים הנהוגים בסחר פנים.

5.10 מסמכים הנהוגים בסחר חוץ.

5.11 הצפה (דמפינג) – מהי?

5.12 איזור סחר חופשי.

5.13 השוק האירופאי – כללי.

 

6. ביטוח

6.1  ביטוח חובה וביטוח רשות, פוליסה, פרמיה, שיפוי, תת ביטוח, ביטוח עודף.

6.2  המוסד לביטוח לאומי ותפקידיו.

6.3  ביטוח חיים וביטוח אלמנטרי.

6.4  סוגי ביטוח חיים. ביטוח סיכון וביטוח מעורב. ערך פדיון.

6.5  סוגי ביטוח אלמנטרי.

6.6  ביטוח ימי ואווירי.

6.7  ביטוח משנה.

6.8  ביטוח סיעודי.

7. הממשלה כגורם מפקח ומכוון במשק

7.1   תפקידי הממשלה במדינת רווחה.

7.2   תקציב המדינה. מבנה התקציב. סוגי תקציבים:מאוזן, רבעוני וכו'.

        השפעות התקציב על הפעילות המשקית.

  1. מערכת המיסים, שיטות המיסוי, סוגי המיסים, מדיניות פיסקלית.

7.4   מאזן התשלומים של המדינה. פעולות הממשלה לשיפור מאזן

        התשלומים של ישראל.

7.5   הסכמים בינלאומיים בתחום הסחר והחלפת שירותים עם מדינות אחרות.

7.6   תורת הכמות של הכסף. מדדי מחירים. אינפלציה לסוגיה. דיפלציה.

        פיקוח על מחירים,סובסידיות, מדיניות מוניטרית. חברות ממשלתיות – מקומן

        והשפעתן על הפעילות המשקית.

7.8   תוצר לאומי גולמי כאמצעי למדידת הצמיחה במשק.השפעת הממשלה על

        כיווני הצמיחה במשק.

7.9   התפתחויות במשק הישראלי בשנה התקציבית שקדמה למועד המבחן.

7.10 הפרטה כגורם ליעילות במשק.

7.11 שימוש בגורמי חוץ לביצוע פעולות של משרדי ממשלה (out sourcing).

8. מבקר המדינה

8.1  מינוי מבקר המדינה ותפקידיו.

8.2  מי נתון לביקורת המבקר?

8.3  דוחות המבקר – מועד הגשתם ולמי הם מופנים?

8.4  חובת ביצוע המלצות המבקר.

8.5  המבקר כנציג בתלונות הציבור.

9. מונחים מקובלים ונפוצים במסחר, בבנקאות

   ובפעילות המשקית בישראל  

לחץ/י כאן להורדת הסילבוס

A70592fecb588054302c03d08f9b7cf908635b6e

סמכויות הוועדה


לקבוע את מקצועות הלימוד ותוכנם הדרושים להסמכת חשבונאי בכיר (מדופלם) .

לקבוע את הכללים המגדירים את תנאי הבחינות כולל מי רשאי לגשת לבחינות ומי זכאי לפטור ממקצועות מסוימים.

לקבוע את תוכן הבחינות, מועדי הבחינות ותנאי ההצלחה בהן.

לערוך את הבחינות ולקבוע את ציוני הנבחנים.

להעניק תעודת חשבונאי בכיר (מדופלם) לעומד בהצלחה בבחינות הוועדה בהתאם לתקנותיה

להעניק תעודת חשבונאות פיננסית לעומד בהצלחה בבחינה במסגרת לימודים לתואר חשבונאי בכיר (מדופלם)

Created by Tag